پروژه های شبکه های آلومینیومی

مسجد بیمارستان حضرت ولی عصر

مسجد بیمارستان حضرت ولی عصر

  • کارفرما: بیمارستان حضرت ولی عصر
  • طراحی معماری: مهندس نیازمند
  • مجری پروژهC - S - P
  • موقیعت: خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بیمارستان ولی عصر

مسجد بیمارستان حضرت ولی عصر

  • کارفرما: بیمارستان حضرت ولی عصر
  • طراحی معماری: مهندس نیازمند
  • مجری پروژهC - S - P
  • موقیعت: خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بیمارستان ولی عصر