پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

پروژۀ پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت

 • کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت
 • طراحی معماری: مهندسین مشاور پارس گستره
 • مدیریت پروژه: شرکت آرمه نور
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER METALLIC 500
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: ضلع غربی ورزشگاه آزادی

پژوهشگاه صنعت نفت

 • کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت
 • طراحی معماری: مهندسین مشاور پارس گستره
 • مدیریت پروژه: شرکت آرمه نور
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER METALLIC 500
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: ضلع غربی ورزشگاه آزادی