پروژه های سرامیک خشک

بیمارستان شهر قدس

بیمارستان شهر قدس

  • کارفرما: شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور
  • طراحی معماری: شرکت مهندسی مشاور رازیگران
  • نوع سایبان: ICP200
  • نوع سرامیک خشک: نمایان
  • موقعیت: شهر قدس، بیمارستان 160 تختخوابی شهر قدس

بیمارستان شهر قدس

  • کارفرما: شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور
  • طراحی معماری: شرکت مهندسی مشاور رازیگران
  • نوع سایبان: ICP200
  • نوع سرامیک خشک: نمایان
  • موقعیت: شهر قدس، بیمارستان 160 تختخوابی شهر قدس