پروژه های سایبان آلومینیومی

ساختمان پل رومی

ساختمان پل رومی

 • کارفرما: بهنام خانجانی
 • مدیریت پروژه: مهندس نیک بین
 • طراحی معماری: مهندسین مشاور آرتابین
 • رنگ فیس کپ: طرح چوب
 • نوع بازشوها: ترمال برک
 • نوع لوور: ICP 100  -  لوور  10 سانتیمتری
 • موقعیت: خیابان پل رومی، خیابان شریفی منش، نبش کوچه رامین

ساختمان پل رومی

 • کارفرما: بهنام خانجانی
 • مدیریت پروژه: مهندس نیک بین
 • طراحی معماری: مهندسین مشاور آرتابین
 • رنگ فیس کپ: طرح چوب
 • نوع بازشوها: ترمال برک
 • نوع لوور: ICP 100  -  لوور  10 سانتیمتری
 • موقعیت: خیابان پل رومی، خیابان شریفی منش، نبش کوچه رامین