پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

شرکت صنایع پند الکترونیک

شرکت صنایع پند الکترونیک

 • کارفرما: شرکت صنایع پند الکترونیک
 • طراحی معماری: مهندس آشوری
 • مدیریت پروژه: شرکت صنایع پند الکترونیک
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT & DARK GREY METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: خیابان شهید بهشتی، خیابان سهند

شرکت صنایع پند الکترونیک

 • کارفرما: شرکت صنایع پند الکترونیک
 • طراحی معماری: مهندس آشوری
 • مدیریت پروژه: شرکت صنایع پند الکترونیک
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT & DARK GREY METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: خیابان شهید بهشتی، خیابان سهند