پروژه های سایبان آلومینیومی

سردر پژوهشگاه صنعت نفت

سردر پژوهشگاه صنعت نفت

  • کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت
  • طراحی معماری: مهندسین مشاور پارس گستره
  • مدیریت پروژه: شرکت آرمه نور
  • نوع لوور: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری 
  • رنگ لوور: آنادایز طبیعی

سردر پژوهشگاه صنعت نفت

  • کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت
  • طراحی معماری: مهندسین مشاور پارس گستره
  • مدیریت پروژه: شرکت آرمه نور
  • نوع لوور: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری 
  • رنگ لوور: آنادایز طبیعی