پروژه های کرتن وال

شرکت بین المللی نام آوران

شرکت بین المللی نام آوران

 • کارفرما: شرکت بین المللی نام آوران
 • طراحی معماری: شرکت مهندسین مشاور آتک
 • مدیریت پروژه: شرکت مهندسی نام آوران بنا
 • سیستم نصب کرتن وال: فیس کپ (face cap) و اسپایدر (spider)
 • رنگ ورق کامپوزیت: DARK GREY METALLIC & SILVER CHAMPAGNE METALLIC & RED WOOD
 • موقعیت: میدان شوش، خیابان شهید صابونیان

شرکت بین المللی نام آوران

 • کارفرما: شرکت بین المللی نام آوران
 • طراحی معماری: شرکت مهندسین مشاور آتک
 • مدیریت پروژه: شرکت مهندسی نام آوران بنا
 • سیستم نصب کرتن وال: فیس کپ (face cap) و اسپایدر (spider)
 • رنگ ورق کامپوزیت: DARK GREY METALLIC & SILVER CHAMPAGNE METALLIC & RED WOOD
 • موقعیت: میدان شوش، خیابان شهید صابونیان