پروژه های کرتن وال

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

  • کارفرما: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
  • طراحی معماری:  C - S - P
  • مدیریت پروژه: شرکت مهندسی قادر نصب
  • نوع کرتن وال: فریم لس
  • سیستم اجرا: هنگینگ

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

  • کارفرما: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
  • طراحی معماری:  C - S - P
  • مدیریت پروژه: شرکت مهندسی قادر نصب
  • نوع کرتن وال: فریم لس
  • سیستم اجرا: هنگینگ