پروژه های سایبان آلومینیومی

پروژۀ باستی هیلز لواسان

پروژۀ باستی هیلز لواسان

  • کارفرما و طراحی معماری: آقای امجدی
  • نوع سایبان آلومینیومی: ICP 200
  • موقعیت: لواسان - شهرک باستی هیلز

پروژۀ باستی هیلز لواسان

  • کارفرما و طراحی معماری: آقای امجدی
  • نوع سایبان آلومینیومی: ICP 200
  • موقعیت: لواسان - شهرک باستی هیلز