پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

شرکت داروسازی اکبریه

شرکت داروسازی اکبریه

 • کارفرما: شرکت داروسازی اکبریه
 • طراحی معماری: دکتر شهاب علی دوست
 • مدیریت پروژه: مهندس محمود قدس
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC 602
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: بلوار کشاورز، تقاطع ایتالیا و نادری

شرکت داروسازی اکبریه

 • کارفرما: شرکت داروسازی اکبریه
 • طراحی معماری: دکتر شهاب علی دوست
 • مدیریت پروژه: مهندس محمود قدس
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC 602
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: بلوار کشاورز، تقاطع ایتالیا و نادری