پروژه های سرامیک خشک

پروژۀ خیابان برزیل

پروژۀ خیابان برزیل

  • کارفرما: مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه
  • مدیر پیمان: شرکت ایستا پیوند
  • طراحی معماری: مهندس محمد نیازمند
  • سیستم سرامیک خشک: نمایان
  • موقعیت: تهران ، خیابان برزیل غربی

پروژۀ خیابان برزیل

  • کارفرما: مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه
  • مدیر پیمان: شرکت ایستا پیوند
  • طراحی معماری: مهندس محمد نیازمند
  • سیستم سرامیک خشک: نمایان
  • موقعیت: تهران ، خیابان برزیل غربی