پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

شرکت بیوسان فارمد

شرکت بیوسان فارمد

 • کارفرما: شرکت بیوسان فارمد
 • طراحی معماری: آقای مهندس رجبی
 • نوع کامپوزیت: آلیاژ 5005H24-کندسوز
 • نوع کرتن وال: لوک فریم لس - CS50
 • نوع سرامیک خشک: سنگ خشک - سیستم غیرنمایان
 • موقعیت: استان البرز، کرج، کردان، ابتدای جاده کردان، شهرک دارویی برکت، سایت شرکت بیوسان فارمد

شرکت بیوسان فارمد

 • کارفرما: شرکت بیوسان فارمد
 • طراحی معماری: آقای مهندس رجبی
 • نوع کامپوزیت: آلیاژ 5005H24-کندسوز
 • نوع کرتن وال: لوک فریم لس - CS50
 • نوع سرامیک خشک: سنگ خشک - سیستم غیرنمایان
 • موقعیت: استان البرز، کرج، کردان، ابتدای جاده کردان، شهرک دارویی برکت، سایت شرکت بیوسان فارمد