پروژه های سایبان آلومینیومی

ساختمان باران

ساختمان باران

 • کارفرما: آقای هشام مقدسی
 • طراحی معماری: آقای مهندس میرشکرایی - آقای مهندس احسان حدادی
 • نوع کامپوزیت: آلیاژ 3000
 • نوع سایبان: ICP200
 • نوع کرتن وال: لوک فریم لس - CS50
 • نوع سرامیک خشک: نمایان
 • موقعیت: مشهد، بلوار هفت تیر، خیابان گلشن

ساختمان باران

 • کارفرما: آقای هشام مقدسی
 • طراحی معماری: آقای مهندس میرشکرایی - آقای مهندس احسان حدادی
 • نوع کامپوزیت: آلیاژ 3000
 • نوع سایبان: ICP200
 • نوع کرتن وال: لوک فریم لس - CS50
 • نوع سرامیک خشک: نمایان
 • موقعیت: مشهد، بلوار هفت تیر، خیابان گلشن