پروژه های کرتن وال

پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت

 • کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت
 • طراحی معماری: شرکت پارس گستره
 • مدیریت پروژه: شرکت فولاد ابستا ساختمان
 • نوع لوور: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری
 • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت:  ضلع غربی ورزشگاه آزادی، سالن اجتماعات پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت

 • کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت
 • طراحی معماری: شرکت پارس گستره
 • مدیریت پروژه: شرکت فولاد ابستا ساختمان
 • نوع لوور: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری
 • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت:  ضلع غربی ورزشگاه آزادی، سالن اجتماعات پژوهشگاه صنعت نفت