پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

پروژۀ شرکت آریوژن زیست دارو

شرکت آریوژن زیست دارو

 • کارفرما: شرکت آریوژن زیست دارو
 • طراحی معماری: مهندس امیر چقماقی
 • مجری نما: C - S - P
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: CHAMPAGNE MITSUBISHI
 • سیستم آلومینیوم کامپوزیت: هنگینگ
 • موقعیت: کیلومتر 24 جاده مخصوص کرج

شرکت آریوژن زیست دارو

 • کارفرما: شرکت آریوژن زیست دارو
 • طراحی معماری: مهندس امیر چقماقی
 • مجری نما: C - S - P
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: CHAMPAGNE MITSUBISHI
 • سیستم آلومینیوم کامپوزیت: هنگینگ
 • موقعیت: کیلومتر 24 جاده مخصوص کرج