|
ثبت نام


 

 
.::   سیستم فیس کپ (FACE CAP)   ::................................................................................................................................................
.::   اتصال به روش فیکس   ::.

 

 

نحوه ی اتصال اعضای افقی (ترنزوم) به اعضای عمودی (مولیون) به روش فیکس: