.::   سیستم فیس کپ (FACE CAP)   ::................................................................................................................................................
.::   اتصال به روش کشویی   ::.

 

 

 


نحوه ی اتصال اعضای افقی (ترنزوم) به اعضای عمودی (مولیون) به روش کشویی: