|
ثبت نام


 

 
.::   سیستم فیس کپ (FACE CAP)   ::................................................................................................................................................
.::   سیستم فیس کپ (FACE CAP)   ::.

 

 


برای آگاهی از جزئیات نصب فیس کپ کلیک کنید:

 

 

 

ترکیبات سیستم CS50:


اتصال به روش فیکس:


اتصال به روش کشویی:


پروفیل کنج:


مکانیزم بازشو: